user::f9477b39-501b-48ce-9b93-59bb1d7d6db0

SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:26 / 10:11:34 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/800 (0.001) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:19 / 08:43:57 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/100 (0.01) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:19 / 08:53:56 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/160 (0.006) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:19 / 09:22:29 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F3.5 / 1/100 (0.01) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:19 / 10:44:59 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F5.0 / 1/800 (0.001) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:19 / 15:46:48 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/400 (0.003) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:20 / 07:53:15 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/160 (0.006) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:20 / 09:26:53 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/500 (0.002) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:20 / 10:47:23 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F5.6 / 1/800 (0.001) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:20 / 11:43:24 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.5 / 1/640 (0.002) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
FUJIFILM / FinePix S9600 / 2019:01:01 / 02:40:38 / Auto Exposure / Spot / 2400x1800 / F2.8 / 1/420 (0.002) s / ISO-100 / 0.00EV / Auto WB / Flash not fired / 6.2mm / 5mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:20 / 11:45:27 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F6.3 / 1/640 (0.002) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:22 / 07:27:48 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F2.2 / 1/30 (0.033) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:22 / 14:22:03 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/250 (0.004) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:23 / 10:50:03 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/640 (0.002) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:23 / 15:34:51 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/200 (0.005) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:25 / 12:46:58 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F6.3 / 1/800 (0.001) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:25 / 13:02:58 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F5.6 / 1/800 (0.001) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:26 / 10:11:04 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/640 (0.002) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:26 / 10:15:01 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F5.6 / 1/800 (0.001) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:10 / 08:20:27 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F8.0 / 1/30 (0.033) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:10 / 09:34:11 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F7.1 / 1/30 (0.033) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:10 / 11:23:58 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F3.5 / 1/100 (0.01) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:10 / 14:25:41 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/800 (0.001) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:10 / 15:24:06 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/160 (0.006) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:10 / 15:25:04 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/125 (0.008) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2019:11:10 / 16:39:40 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/125 (0.008) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm


광주 수완지구에 위치한 수완아뜨리움 문주를 설지하였습니다.
기존 아파트 건설사에서 설치해준 문주가 제기능을 하지못해서 철거후 새로 설치 하였습니다.
새로 설치한 문주에는 조명이 많이 들어가있어서 밤에 더욱더 예쁩니다.
주변 아파트들의 설치된 문주를 고려해서 디자인 시공 진행하였습니다.