user::f9477b39-501b-48ce-9b93-59bb1d7d6db0

SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:23 / 16:57:21 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/400 (0.003) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 11.6mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:03:17 / 08:45:05 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F3.5 / 1/250 (0.004) s / ISO-400 / 0.00EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:08 / 17:50:34 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F5.0 / 1/200 (0.005) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:09 / 09:28:42 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F5.0 / 1/125 (0.008) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:09 / 16:46:41 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F5.0 / 1/25 (0.04) s / ISO-200 / 0.00EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:09 / 16:47:24 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F5.0 / 1/25 (0.04) s / ISO-200 / 0.00EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:11 / 15:51:37 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F5.0 / 1/125 (0.008) s / ISO-200 / 0.00EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:13 / 18:12:10 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/400 (0.003) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:14 / 10:26:38 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/400 (0.003) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:14 / 12:58:43 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F4.5 / 1/800 (0.001) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:03:17 / 10:41:41 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/320 (0.003) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:03:17 / 16:00:58 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.5 / 1/800 (0.001) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:03:17 / 17:37:07 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/125 (0.008) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:03:17 / 17:37:29 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/160 (0.006) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:08 / 08:01:07 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/100 (0.01) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:08 / 11:13:31 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/400 (0.003) s / ISO-200 / 0.70EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:08 / 11:14:25 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/500 (0.002) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:08 / 11:51:21 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F5.0 / 1/800 (0.001) s / ISO-200 / 0.00EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:05:20 / 12:24:45 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/800 (0.001) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm


용인 수지 신봉동에 있는 LG자이 아파트 문주 설치 시공을 하였습니다!
대단지다보니 차량통행및 보행자 통행안전관리에 모든 신경이쓰였던 현장입니다.
다행히도 아무런 사건사고없이 무사히 문주를 설치할수있어서 다행입니다.
설치되고나니 많은분들이 만족해하셔서 보람찬 현장이었습니다.