user::f9477b39-501b-48ce-9b93-59bb1d7d6db0

SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:23 / 17:32:11 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/640 (0.002) s / ISO-200 / 0.70EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:03:16 / 14:24:21 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F5.0 / 1/125 (0.008) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:13 / 17:23:30 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/640 (0.002) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:18 / 11:25:19 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/640 (0.002) s / ISO-200 / 0.70EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:23 / 17:14:31 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/400 (0.003) s / ISO-200 / 0.70EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:03:16 / 15:08:01 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F5.0 / 1/100 (0.01) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:03:16 / 16:34:50 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F5.0 / 1/20 (0.05) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:03:16 / 17:40:37 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F5.0 / 1/60 (0.017) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:03:28 / 09:44:18 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F5.0 / 1/100 (0.01) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:03:28 / 10:05:59 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F5.0 / 1/400 (0.003) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:03:28 / 10:06:53 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1351 / F5.0 / 1/640 (0.002) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:12 / 17:04:45 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F5.0 / 1/160 (0.006) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:04:13 / 13:50:32 / Auto Exposure / Multi-segment / 2400x1600 / F3.5 / 1/1250 (0.001) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm
SONY / DSC-RX100M2 / 2020:05:20 / 12:24:45 / Auto Bracket / Multi-segment / 2400x1351 / F4.0 / 1/800 (0.001) s / ISO-200 / 0.30EV / Auto WB / Flash not fired / 10.4mm


용인 수지 신봉동에 있는 LG자이 아파트 후문 문주 설치 시공을 하였습니다!
대단지다보니 차량통행및 보행자 통행안전관리에 모든 신경이쓰였던 현장입니다.
다행히도 아무런 사건사고없이 무사히 문주를 설치할수있어서 다행입니다.
설치되고나니 많은분들이 만족해하셔서 보람찬 현장이었습니다.